TRAFİK MÜŞAVİRLERİ
TÜRKİYE TRAFİK MÜŞAVİRLERİNİN  ORTAK BULUŞMA NOKTASI

 

     
   

VEKALETNAME  

Sahibi bulunduğum ve bulunacağım bilumum motorlu nakil vasıtalarımın alakalı trafik, maliye, sigorta vesaire makam ve dairelerde adıma kayıt ve tescillerini yaptırmağa, plakasını, motorlu araç tescil belgesi ve trafik belgesi alımı için müracaatlarda bulunmaya, lüzumlu evrak, defter ve vesaiklerin tanzim ve imzaya, sigorta muamelelerini ve araç muayenelerini yaptırmaya, velhasıl bu işten dolayı benim kanunen yapabileceğim  bilumum muameleleri başından sonuna kadar takip ve intaca, dilerse vasıtayı trafikten çekmeye ve çekme belgesi almaya, nakil için yol belgesi almaya, dilekçe ve beyannameleri imzaya, bu hususlarla ilgili beyan ve taahhütlerde bulunmaya, yine dilerse namına dilediği özel ve tüzel kişilerden dilediği bedel ve koşullarla peşin olarak motorlu araçlar, ticari plakalar ve her türlü motor bloğu satın almaya, satış sözleşmelerini düzenlemeye ve imzalamaya, dilerse sözleşmeleri feshe, fesihnameleri imzalamaya, sözleşmeler üzerinde düzeltmeler yapmaya, düzeltme beyannamelerini imzalamaya, bedellerini ödemeye, ticari araç tahsis belgesi almaya S.S.K, Emekli Sandığı ve Bağ-kur’daki işlemlerimi takibe, vergi dairelerine namıma müracaatla adıma vergi mükellefiyeti tesis ve tescil ettirmeye, vergi numarası almaya buna ait belgeleri imzalamaya, vergi sicil kartını elden talep ve teslim almaya, zayiinden motorlu araçlar tescil belgesi, trafik belgesi ve plakalarını çıkartmaya, sahibi bulunduğum araçları hurdaya çıkartmaya, hurda belgesi ve trafikten çekme belgesi almaya, vergi dairesinden kayıtlarını sildirmeye, bu hususlarla ilgili beyan ve taahhütlerde bulunmaya, dilerse başkalarını tevkil, teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere ……………………………‘ yı vekil tayin ettim.

 Vekaleti Veren :
.................................. ...................

 

         
 
@2005  www.trafikmusavirleri.com           www.trafikmusaviri.com